Home » Príručka zástupcu pre pedagogickú činnosť » IXm – obsahová náplň štátnic

IXm – obsahová náplň štátnic

Predmet štátnej skúšky
Kód: ÚINF/MSSUI/15 Názov: Informatika a didaktika informatiky
Študijný program:
Podmieňujúce predmety: ÚINF/DIN1b/15 a ÚINF/TIK1/15 a (ÚINF/UGR1/15 alebo ÚINF/KKV1/15 alebo ÚINF/UNS1/15 alebo ÚINF/FO1/15)
Obsahová náplň štátnicového predmetu: Obsahová náplň štátnicového predmetu SK Prerekvizity (sú len nutnou podmienkou k prihláseniu sa na štátnice, ale nemusia určovať obsah požadovaných vedomostí, tieto sú určené sylabom štátnice): Štátnica pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomná časť je orientovaná na dve odborné oblasti informatiky, ústná časť obsahuje výstup z didaktiky informatiky. Ústná časť – Didaktika informatiky V oblasti didaktiky informatiky študent predloží prípravu na vyučovaciu hodinu z vybraných tématických celkov stredoškolskej informatiky, vystúpi s výkladom vybraného celku a zodpovie na otázky z didaktiky informatiky. Písomná časť pozostáva z otázok, jedna/dve z každej skupiny vybraných predmetov. Pretože pojem „algoritmus“ je základným pojmom informatiky, konštrukcia algoritmov a programov môže byť súčasťou každej otázky a môže sa vyskytnúť aj samostatne.
  • Prvá skupina: Algoritmy počítačovej grafiky
  • Druhá skupina: Automaty a formálne jazyky alebo Úvod do neurónových sietí alebo Klasické a kvantové výpočty alebo Úvod do kryptológie Podrobnejší sylabus:
  • > Automaty a formálne jazykyalebo alebo Úvod do neurónových sietí alebo Úvod do kryptológie alebo Klasické a kvantové výpočty Automaty a formálne jazyky Chomského hierarchia gramatík. Regulárne a bezkontextové gramatiky, konečnostavové a zásobníkové automaty. Normálne tvary bezkontextových gramatík, pumping lema. Úvod do neurónových sietí 1. Základná koncepcia vyplývajúca z biológie. Lineárne prahové jednotky, polynomiálne prahové jednotky, funkcie vypočítateľné perceptrónmi. 2. Perceptróny. Lineárne separovateľné objekty, adaptačný proces (učenie), konvergencia perceptrónu. 3. Dopredné neurónové siete, skryté neuróny, adaptačný proces, univerzálny aproximátor. 4. Hopfieldove neurónové siete, vlastnosti, model asociatívnej pamäti, optimalizačné úlohy. 6. Neurónová sieť ART a jej použitie. 7. Evolúcia a evolučné algoritmy. 8. Genetický algoritmus, Hammingova bariéra, . 9. Genetické programovanie, koreňové stromy, Readov lineárny kód, algoritmus. Úvod do kryptológie Kryptografické modely, konvenčná symetrická kryptografia, metódy a možnosti kryptoanalýzy. Asymetrické kryptografické systémy, elementy teórie čísel, autentizácia, hašovacie funkcie a systémy elektronického podpisu. Generovanie a distribúcia kľúčov, autentizačné protokoly a ich zraniteľnosť. Certifikácia, bezpečné elektronické platobné systémy.