Home » Príručka zástupcu pre pedagogickú činnosť

Príručka zástupcu pre pedagogickú činnosť

výsledky študentských ankiet

https://portal.ccvapp.upjs.sk/dotazniky/index.php/admin/survey/sa/listsurveys

20.1.-21.2. ponuka predmetov

 • učitelia môžu pridávať predmety, prípadne rušiť, nahradzovať
 • predmety sa nemažú
 • rušenie alebo prerušenie predmetov sa prejaví až v študijných plánoch
 • Podekan písal: Chcem vás požiadať o spracovanie prehľadu zmien v ponukách predmetov na ústave do podoby textového dokumentu, ktorý bude súčasťou návrhu pre vedeckú radu.

Odporúčania

 • Existujúce predmety:
  • potrebe zaradenia predmetov do študijných plánov, počtu prihlásených študentov za ostatné roky (vyraďte z ponuky predmety, ktoré už v programoch nepoužívate)
  • odstráneniu obsahových prekryvov predmetov, najmä pri výberových predmetoch (prehodnoťte rozsah ponuky vzhľadom na personálne kapacity)
  • uvažujte o spájaní príbuzných predmetov s menším rozsahom výučby do spoločných predmetov s cieľom, aby sme znížili počet predmetov v semestri
  • apelujte na väčší dôraz na priebežné hodnotenie výsledkov vzdelávania počas semestra a jeho vplyv na celkové hodnotenie predmetu (nutnosť ústnej skúšky)
  • aktualizácii informačných listov predmetov (sylabus, literatúra, podmienky absolvovania, jazyková mutácia…)
  • prerekvizitám a konaniu predmetov
  • prehodnoteniu počtu udeľovaných kreditov, ktoré majú zodpovedať náročnosti práce študenta
  • ak pri existujúcom predmete navrhnete zmenu počtu kreditov, semestra výučby ide o zavedenie nového predmetu
  • nastavenie aktuálnych vyučujúcich na predmete (uľahčíme si tvorbu rozvrhu)
 • Nové predmety:
  • adekvátne platí vyššie uvedené ako pre existujúce predmety
  • schválenie nových predmetov a zmeny obsahu, rozsahu existujúcich predmetov odporúčame prediskutovať/schváliť Radou ústavu a spolu so zmenami študijných programoch prejdú schvaľovaním na vedeckej rade fakulty
  • dôsledne vyplňte všetky položky v ponuke pri zavedení nového predmetu (IL, zaradenie, stupeň štúdia….)

24.2.-6.3. tvorba študijných plánov, uzavretie 13.3., schvaľovanie garantmi 3.4.

 • po schválení ponúk sa preklápajú plány do nového roka
 • treba dodržať pravidlá pre kredity
 • treba porovnávať každý minuloročný a nový plán či sedia počty kreditov, bloky,…
 • uzavretie študijných plánov – práca bez oficiálneho konca, podklady pre garanta
 • časté chyby
  • chýbajúci blok predmetov (nebol pridaný všetkým programom)
  • opakovane zaradený rovnaký blok
  • chýbajúci predmet v bloku predmetov (ak nebol schválený v ponuke, tak sa nepreklopil)
  • zaradený starší predmet (bol vytvorený nový…ale nenahradil sa starý)
  • opakujúce sa rovnaké predmety v bloku
  • bolo by prehľadné, ak by predmety v bloku boli usporiadané po ročníkoch a idúcich semestroch
  • neuvedené počty kreditov požadované na získanie z daného bloku predmetov
  • poznámky k blokom predmetov

Pravidlá pre kredity

 • akreditácia stanovuje povinné predmety a to by sme mali dodržať
 • akreditácia je CD na sekretariáte z 2014
 • ministerstvo určuje čo je jadro odboru a to je viac menej povinné
 • Kredity doktoranda
 • Instrukcie_medziodborového štúdia a učiteľstva akademických predmetov
 • pravidlá prideľovania kreditov
 • Bakalári
  • 8 krediitov na štátnice a obhajoby 4+4
  • Výberové max 12 kreditov
  • Zvyšné sú A+B
  • Ib
   • 137 povinné predmety – stanovil ústav
  • IXb
   • 12 kreditov je inak pre FI a MI a pre zvyšok
    • zvyšok má MZI (Madaras 6+6kreditov)
    • FI a MI – vybrané kapitoly z informatiky 4 + 4 k + predmet na olympiádu Metódy riešenia informatických úloh 2k + nejaké 2k
   • plus jeden spoločný blok
  • AIb
  • AIbe – 45 kreditov ročne – 180 na 4 roky
  • ADUIb
  • ISVSb – verejná správa si robí sama podľa akreditácie – berú z našich predmetov
 • Magistri – 120 kreditov
  • 4 kredity štátnice, 20 kredity obhajoba
  • Výberové 8 max – máme 11
  • 40 B + 45 povinné
  • IXm – štátnice 15 + 1 +1 +1, 18 kreditov filozoficka, ostáva 84 na dve zamerania – z toho 42 pokrývame my – 5+6 je B, 21 je A + 5 kr za diplomový projekt, 5 je C

ŠVK

komisie:

TEORETICKÁ INFORMATIKA

prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.–predseda, doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. RNDr. Ondrej Krídlo, PhD. doc. RNDr. Csaba Török, PhD.

APLIKOVANÁ INFORMATIKA

doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.–predseda, prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.RNDr. František Galčík, PhD.RNDr. Peter Gurský, PhD.Mgr. Alexander Szabari, PhD.

PROGRAMÁTORSKÁ SÚŤAŽ

doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.–predsedníčka, RNDr. Juraj Šebej, PhD.RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.Mgr. Tomáš BajtošMgr. Miroslav Opiela

IHRA

doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.–predseda, RNDr. Ľubomír Antoni, PhD.Ing. Angelika Haneszová, Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP.

Firmy – udeľujú ceny za cena za najvyššiu originalitu, cena za riešenie s najlepšim praktickým uplatnením

Emaily firiem:

Radovan Stas <radovan.stas@sk.ibm.com>
Stefan Lacko <stefan.lacko@globallogic.com>
Juraj Andrassy <andrassy@vsl.sk>
„Czompoly, Csaba“ <Csaba.Czompoly@softwareag.com>
JACKOVÁ Lenka <Lenka.Jackova@mediworx.sk>
michal.orisenko@mediworx.sk
Jaroslava Dermek <Jaroslava.Dermek@ness.com>
robert.novotny@cubepad.com
Martin Petrulak <Martin.Petrulak@ness.com>
Roman Vasky <vasky@vsl.sk>
jan.simko@wirecard.com
pavol.mate@wirecard.com
Peter Chlebak <Peter.Chlebak@fpt.sk>
Michal Vaško michalvasko@gmail.com
Chebeň Jozef cheben@emm.sk – Blava
Lubos Batek Lubos.Batek@disig.sk – Blava
Jozef Vojtko Jozef.Vojtko@fpt.sk
Martin Dzbor Martin.Dzbor@t-systems.com
Pavol Mirossay pavol.mirossay@itvalley.sk
Marek.Naster@t-systems.com Marek.Naster@t-systems.com
Tomas Bel tomas.bel@anovative.com
peter.breyl@t-systems.com peter.breyl@t-systems.com
Martin Martinkovic Martin.Martinkovic@sk.ibm.com
Jozef Gajdoš jozef.gajdos@wirecard.com
Ladislav Bačo ladislav.baco@lifars.com
Peter Béreš peter.beres@sophistit.com – BA
Ľuboš Fabrici lubos.fabrici@autocont.sk
Lukáš Bordák – lukas.bordak@alef.com – BA
Attila Toth <toth.eu@gmail.com>

Štátnice

 • štátnicové otázky sa zadávajú vo VSST152 Tvorba ponuky predmetov > Typ predmetu S > vyberieme predmet >  zaškrtneme zobraziť pre rekvizity, texty, štátnicové otázky

Im

 • Štátnicové otázky 2019
 • Informácie sú v obsahovej náplni štátnicového predmetu MSSI – nie v informačnom liste
 • Ak niekto splní podmieňujúce predmety, môže ísť na štátnicu, ale okruh si vyberá až na šátnici bez ohľadu na to, ktoré predmety zabezpečili prerekvizity
 • po termíne odovzdania práce napísať na sekretariát zoznam vedúcich a oponentov spolu s termínom dodania posudkov 5 dní pred termínom štátnice
 • Počítačové systémy a siete. Bezpečnosť počítačových systémov
  • (ÚINF/KRP1/15 alebo ÚINF/ARP1/15) a ÚINF/OPS1/15
  • ÚINF/KRP1/15 – Kryptografické protokoly (Jirásek, RKB)
  • ÚINF/ARP1/15 – Architektúry počítačov (Jirásek)
  • ÚINF/OPS1/15 – Bezpečnosť počítačových sietí (Jirásek, RKB)
 • Informačné a znalostné systémy
  • (ÚINF/LAD1/15 a ÚINF/AIS1/15)
  • ÚINF/LAD1/15 – Logické aspekty databáz (Krajči)
  • ÚINF/AIS1/15 – Architektúry informačných systémov (Semanišin)
 • Základy umelej inteligencie
  • ((ÚINF/VYU1/15 alebo ÚINF/STU1/16) a (ÚINF/NEU1/15 alebo ÚINF/VKN/15))
  • ÚINF/VYU1/15 – už sa neučí
  • ÚINF/STU1/16 – Strojové učenie (Antoni, Andrejková)
  • ÚINF/NEU1/15 – Neurónové siete (Antoni, Andrejková)
  • ÚINF/VKN/15 – Výpočtová a kognitívna neuroveda (Kopčo)
 • Výpočtová zložitosť, výpočtové modely
  • (ÚINF/KKV1/15 a ÚMV/KOA/10)
  • ÚINF/KKV1/15 – Klasické a kvantové výpočty (Semanišin, Bednárová)
  • ÚMV/KOA/10 – Kombinatorické algoritmy (Ivančo, Maceková)

IXm

 • Štátnicové otázky 2019
 • Štátnicový predmet je ÚINF/MSSUI/15
 • ÚINF/DIN1b/15 a ÚINF/TIK1/15 a (ÚINF/UGR1/15 alebo ÚINF/KKV1/15 alebo ÚINF/UNS1/15 alebo ÚINF/FO1/15)
 • ÚINF/DIN1b/15 – Didaktika informatiky (Šnajder, Guniš)
 • ÚINF/TIK1/15 – Teória informácií, kódovanie (Krajči)
 • ÚINF/UGR1/15 – Úvod do počítačovej grafiky (Jirásek, RKB)
 • ÚINF/KKV1/15 – Klasické a kvantové výpočty (Semanišin, Bednárová)
 • ÚINF/UNS1/15 – Úvod do neurónových sietí (Antoni)
 • ÚINF/FO1/15 – Formálne jazyky a automaty (Geffert, Szabari)

Poznámky

 • Dištančné: Študent si stiahne licenčnú zmluvu z AIS ako pdf.Ak má možnosť pdf vytlačí, podpíše a foto, alebo sken pošle na študijné oddelenie Dr. Sovákovej ako prílohu e-mailu.Na ÚCHV sa dohodli, že študenti zasielajú sekretárke, ktorá vytlačené pošle na študijné.Pdf s licenčnou zmluvou môže študent aj elektronicky podpísať, alebo použiť softvér KAMI, ktorý sa inštaluje do prehliadača a umožňuje vpisovať do pdf, takto vedia aj myšou podpísať… Podpísaný pdf dokument pošle ako prílohu emailu na študijné oddelenie, Dr. Sovákovej.

 • Študent chce požiadať o predĺženie termínu na odovzdanie záverečnej práce, k danému termínu ŠZS:
  • Študent(ka) emailom na adresu: iveta.sovakova@upjs.sk, požiada o predĺženie termínu, krátko zdôvodní príčiny, ktoré súvisia s aktuálnymi obmedzeniami. V kópii zasiela rovnaký email aj školiteľovi a riaditeľovi ústavu. Školiteľ a riaditeľ stručne vyjadria svoj súhlas/nesúhlas.
   Ak nastane zhoda, žiadosť schválim/neschválim. O výsledku informujem všetkých zainteresovaných. V prípade kladného posúdenia, Dr. Sováková študentovi nastaví nový termín na odovzdanie práce v AIS, aby vedel(a) prácu neskôr odovzdať. O výsledku informujem dekana. Predĺženie posudzujeme vzhľadom na harmonogram štátnic, ale bavíme sa o cca týždni, aby sa stihli posudky a agenda k ŠZS. Na ústave sa dohodnite s oponentom, aby vedel, že mierne neskôr dostane prácu na posúdenie.

Diskusia s prvákmi AIb a AIbe4 – začiatok apríla pred tvorbou rozvrhu

 • potrebujeme zabezpečiť aby boli minimálne 3 študenti pre každý blok povinne voliteľných predmetov – externí sa vyhodnocujú samostatne
 • mail študentom: pre tých čo neboli na dnešnom stretnutí, dohodli sme sa, že všetci si vyberajú blok Programovanie a informačné systémy. Ak by niekto chcel ísť na iné zameranie, teda niektorý z blokov „Bezpečnosť a administrácia počítačových systémov“ alebo „Medziodborové aplikácie informatiky“, potrebujeme, aby ste boli aspoň traja. Ak sa teda traja dohodnete na inom bloku, napíšte mi do konca týždňa, aby som povedal rozvrhárom, nech naplánujú rozvrhové okienka aj pre iný blok. Aj keď predbežný zápis prebieha až v júni, po tomto týždni vám už nebudeme vedieť garantovať nekonfliktný rozvrh.

  Tiež pripomínam predmety, ktoré keď absolvujete, budete mať vedomosti na to, aby ste absolvovali prijímačky na dvojročné štúdium Im – ak budete mať z týchto predmetov priemer pod 1,5 garant vám prijímačky odpustí. Sú to tieto predmety:
  MAN3a, MAN3b – Matematicka analyza pre informatikov a fyzikov (ZS, LS) ALGa – Algebra I. (ZS) ALG3b – Algebra pre informatikov (LS) AFJ1a, AFJ1b – Automaty a formalne jazyky (LS, ZS) TVY – Teoria vypocitatelnosti. (ZS)
  Druhou možnosťou magisterskej informatiky po AIb alebo AIbe4 je študijný program Im3 – trojročné štúdium, na ktorý budete prijatí bez prijímačiek a ktorý obsahuje tieto predmety v rámci tohto štúdia.

Rozvrh

 • okolo 20.4. – termín a fixnutie obmedzení pre učiteľov
 • okolo 17.6.- rozvrh hotový
 • Bežné Q
  • ci je potrebne zablokovat ucebnu pre RSI prvakov (ci sa bude otvarat v buducom roku) – orientacne, ktory den a v ktorych hodinach zablokovat ucebnu, druhaci by boli v piatok v P2 tak ako teraz
  • ci sa bude realizovat externe vyucovanie pre prvakov Ibe a ci to budu piatky (druhakom necham piatok v P5)
  • ci robit rozvrhy pre ADUIb – to by nemal byt problem, ale ci budeme pripravovat vyucovanie aj pre ADUIm – tam pribudnu nejake nove prednasky …
  • ci robit rozvrhy pre ISVSb pre prvy aj druhy rocnik ? tam su tiez nejake nove prednasky
 • odpovede:
  • Garant je ten, kto rozhoduje o otvorení študijných programov spolu s riaditeľom UINF, preto je potrebné konzultovať s nimi !!!
  • Pre rok 2020:
   • (a) Ak by bol projekt IT Akadémia predĺžený o 1 rok, predpokladá sa, že by mohla začať
    vzdelávanie nová skupina (2 semestre platená z IT Akadémie). V tom prípade by sa
    mal otvoriť.
   • (b) AIbe bolo otvorené v tomto akademickom roku, takže by sa nemalo otvárať
    v ďalšom akademickom roku.
   • (c) Študijný program verejnej správy je potrebné konzultovať s FVS.
   • ADUIb je garantovaný UMV, takže si riadia oni.
   • ADUIm patrí UINF a viem, že boli študenti, ktorí by mali oň záujem. Oslovte našich
    bakalárov a zistite, koľko ich bude.
   • Semanišin:
    • ISVSb – sú tam nejaké prihlášky na nový akademický rok, FVS to bude chcieť otvárať, ale až do zápisu študentov nebude jasné, či sa to naozaj podarí. Odporúčam komunikovať s prodekankou https://www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/fakulta/organy-fakulty/vedenie-fakulty/.
    • AIbe – tento rok sa neprijímajú nové prihlášky – https://www.upjs.sk/public/media/2453/prij_konanie_PFUPJS_20_21_Bc.pdf
    • ADUIb – prihlášky sú, dúfam, že sa študijný program bez problémov otvorí
    • ADUIm – už sú tam dve prihlášky, počul som ešte o minimálne jednej záujemkyni z EFMb – isté to bude až po zápise, ale rozvrhovať zrejme treba.
 • ďalšie Q/A
  • externisti 2AIbe – budú pokračovať v zameraní na Prog. a IS alebo niekto aj na Medziodborových apl. ?
   • Budem iniciovať videokonferenčné stretnutie AIb aj AIbe a zistíme čo si vyberú. AIbe budeme tlačiť do jedného zameranie, keďže aktuálne fungujú len 3.
  • OSY majú povinné – skúsim dať do rozvrhu pre všetkých na piatok  ?
   • bude lepsie v piatok
  • PAZ1c majú povinne voliteľné – podľa plánu by mohli mať v 2. alebo 3. roku – mám niečo z rozvrhu naplánovať spoločne na piatok ? (prednášky? cvičenia?) alebo nechať na budúci rok ?
   • spytam sa na stretnutí
  • PM a DB budú mať len dištančne ?
   • este rok ano, kvoli projektu
  • Treba skontrolovať, či sme si vzali akcie UMV/DSM3a a ÚFV/NUM a kdesi tam dopísať poznámku, že to má byť v piatok (ja k tomu nemám prístup – rozvrhujú oni)
   • sú v našom študijnom pláne
  • PRG1 – si nebudú zapisovať Geografi ? Kvôli nim sme to robili…
   • nebude pre geografov, u nás je pre IX a esto to maju ISVSb
  • KOPR – Peťo – chceš mať cvičenia po prednáške, alebo inokedy ? (je tam napisaný Torok – predpokladám, že učiť budeš Ty)
   • budem to robit ja s Robom
  • MIN – so Siemensom bude komunikovať Andrejková ?
   • medicínska informatika – v Siemense – Hric – prevezmem agendu komunikacie
  • FUN bude asi Krídlo a nie Krajči
   • bude Krídlo
  • Vyučovanie APA, FUN, KOPR, SWI a PDB bude v polsemestrálnych blokoch ?
   • ano
  • Neviem, ako riešiť to, aby v čase tých SS seminárov v ZS nemali rozvrh 2I, 2AI a 4I – možno im treba zadať  tiež Ačkové SSB a SSD a keď bude rozvrh hotový, vyhodíme to z neho …
   • uz to maju SSBb 2,3roc a SSDb 1,2roc – docasne
  • Nie sú vygenerované predmety pre RŠI 1. ani 2. ročník. Treba dohodnúť aj učiteľov, aby sa to dalo vyskladať bez konfliktov
   • G.Andrejkova mi povedala aby som oslovil Novakovu, lebo to je blokovane kvoli tomu, ze „nevedeli ze otvarame“
  • Aj na AIb sme na konci 1. ročníka zisťovali, ktorou z troch vetiev budú pokračovať. Nebude sa organizovať táto diskusia ? (závisí od toho, či niektoré predmety máme vôbec otvárať).