Sémantický web

Témy stretnutí

 1. Sémantický web - motivácia, oblasti, problémy, vízie. (5.4.2018)
 2. Štruktúrované webové dokumenty a XML (9.4.2018, 12.4.2018)
 3. Popisovanie webových zdrojov pomocou RDF (23.4.2018)
 4. Jazyk ontológií webu: OWL (26.4.2018)
 5. Modelovanie, Deskripčná logika (30.4.2018)
 6. SPARQL + rdf4j (prípadne iná RDF databáza ) (3.5.2017)
  • seminár (Piroh, Matušíková)
  • RDF databáza: Každý si donesie vlastný/školský NB, spolu si nainštalujeme DB, natiahneme predpripravené testovacie dáta, ukážeme napojenie cez clienta (ideálne webového)
  • SPARQL: vysvetlenie syntaxe na príkladoch: SELECT, WHERE, skrátený zápis cez , ORDER BY, ASK, DISTINCT, FILTER, CONSTRUCT. Ukážka rôznych výsledkov pre RDF úložisko a RDFS úložisko s inferenciou.
  • Napojenie sa na rovnaké úložisko, s ktorým sme pracovali v prvej časti z Javy a vyskúšanie si nejakého selektu s výpisom výslednej tabuľky.
  • https://thesis.science.upjs.sk/~lmatusikova/manual.txt
  • ontológia vín
 7. Protégé + OntoViz / GraphViz (7.5.2018)
  • seminár (Slovenkai)
  • Inštalácia Protégé, modelovanie vlastnej ontológie, ukážka použitia pravidiel deskripčnej logiky, použitie reasonera, práca s odvodenými pravidlami, ukážka sporu v ontológii a jeho vyriešenie, vizualizácia ontológie v grafickom nástroji OntoViz / GraphViz. Otvorenie cudzej ontológie a jej spojenie s nami vytvorenou.
  • poznámka: Protégé rado nečakane spadne, takže raz za čas je dobre si projekt uložiť.
  • výsledná ontológia
 8. Topic Maps, Ontopia (10.5.2018)
  • seminár (Pavel, Javorský)
  • Vysvetliť jazyk a sémantiku Topic Maps, reprezentácia podľa možností rovnakej ontológie ako sme robili v Protégé, aspoň rovnaká doména objektov. Porovnanie s OWL všeobecne aj na ontológii - čo vieme reprezentovať v Topic Maps a v OWL na to potrebujeme reifikáciu.
  • Dopytovanie nad Ontopiou: inštalácia Ontopie, dopytovanie nad vlastnou aj prebratou TopicMap, TMQL: select, where, order by, not, dopytovanie nad viacárnymi predikátmi
 9. Jena (14.5.2018) + TopBraid SPIN API
  • seminár (Sova)
  • Ukážka, vytvorenia krátkeho RDF modelu, použitie inferencie, uloženie SPARQL dopytov a ich použite cez SPIN API, ukážka spin:constraint, import externého RDF a jeho prepojenie s vytvoreným modelom cez ekvivalentné resource-y.
 10. Použitie DBPedie, Google Knowledge graph API (17.5.2018)
  • seminár (Perejda)
  • Toto cvičenie chce byť akési opakovanie SPARQL a jeho použitie nad reálnou RDF databázou. Cieľom je ukázať možnosti vyhľadávania nad databázou DBPedia a porovnanie výsledkov informácií o rovnakých kontextoch a indivíduách z DBPedia a z Google knowledge graph. Ukázanie možností práce s týmito zdrojmi z Javy.
  • https://github.com/matejperejda/swb
  • príklad:
PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/>

SELECT ?location ?alt WHERE {
 ?location a dbo:Settlement .
 ?location dbo:country <http://dbpedia.org/resource/Slovakia> .
 ?location dbo:elevation ?alt .
}
ORDER BY DESC(?alt) 
LIMIT 100

Zdroje